Публикации

Конструиране, стандартизация, надеждност и валидност на психометричен инструмент за измерване на тревожност в българска социо-културна среда.

Абстракт: Конструирането на въпросник за тревожност премина през генерализиране на дефинициите и симптоматиката за тревожност и генерализирано тревожно разстройство според DSM-V, чрез които бяха формулирани 20-те айтема на въпросника. В изследването взеха беше използвана извадка от 1273 мъже и жени на територията на Република България. По-късно беше изследвана валидността на въпросника в дълбочина чрез корелация с професионално прегаряне и невротизъм.

 
ТЕСТОВЕ ПУБЛИКАЦИИ УСЛУГИ ЗА НАС
ТЕСТОВЕ ПУБЛИКАЦИИ УСЛУГИ ЗА НАС
Изход